Grannsamverkan i samband med hundpromenad
14 oktober, 2018
Grannsamverkan oktober
8 november, 2018

Styrelsens information oktober del 2

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 2 % från den 1 januari 2019.

Grannsamverkan på två- och fyra ben

I ett mejl från polisen har det efterfrågats hundägare som vill vara med i ett brottsförebyggande projekt. Detta genom närvaro på platser som normalt inte frekvent besöks av andra, och vid behov, rapportera in avvikande iakttagelser.  Om du är intresserad tar du kontakt med Daniel Granström via mejl daniel.granstrom(Snabel A) polisen.se

Stämma

Söndagen den 17 februari hålls föreningsstämman i Bagarmossens Folkets hus. Dörrarna öppnas klockan 14 och stämman startar klockan 14:30.

Tack

Till er alla som kom och hjälpte till på höstens trädgårdsdag. Ett extra tack till Christophe som tog initiativet att göra must av trädgårdens äpplen.

Äppelträd

Som tidigare nämnts har äppelträden drabbats av kräfta. De kommer inom sinom tid behöva ersättas, det finns inget beslut när detta sker. Styrelsen vet om att träden kan vara angripna av kräfta men ändå skänka både glädje, frukt och stå kvar i många år.  Däremot vill vi att ni medlemmar är medvetna om att träden är angripna och belastningen från klättrande personer, både stora och små, påverkar träden negativt.

Information om en motion från årets stämma

På årsstämman 2017 fanns en motion, om att styrelsen skulle undersöka möjligheten att friköpa bostadsrättsföreningens mark.  För närvarande använder vi marken med tomträtt, dvs. vi hyr marken av Stockholms stad. Vi har ett 10-årigt kontrakt som löper ut år 2024, vilken innebär en kostnad av 876 100 kr per år. Från 2024 kommer kontraktet att förnyas med ändrad avgift.

Styrelsen gjorde en förfrågan till Exploateringskontoret i Stockholms stad som nu har svarat.

Stockholms stad har fattat beslutet att inte medge friköp av marken.

Anledningen är att det finns planer för utveckling av området, både söder om (förskola) och norr om Friheten. Exploateringsnämndens försäljningspolicy innebär att staden ska vara återhållsam med försäljningar i områden där det finns förväntningar på en värdeökning till följd av att staden planerar för stora investeringar. Försäljning ska inte genomföras om det underlättar framtida plangenomförande att behålla marken i stadens ägo. Friköp ska endast tillåtas av färdigutvecklade fastigheter i områden med lugn och stabil utveckling över tid.

Möjligen kan friköp av marken bli aktuellt senare, men först behöver nämnda förändringar utredas vidare genom t.ex. detaljplanearbete. Om ett friköp skulle medges i framtiden kommer det inte att avse tomträtten i sin helhet, utan en del av denna. Fastigheten är mycket stor (26 800 kvadratmeter) och delar av den, såsom t.ex. markparkeringen bedöms inneha framtida förädlingsmöjligheter (byggnation).

Om det skulle bli aktuellt med ett friköp av delar av tomträtten i framtiden sätts priset i normalfall till markens taxeringsvärde vid ansökningstidpunkten, om inte Kommunfullmäktige fattar beslut om ändrade principer för prissättning.  Nuvarande marktaxeringsvärde för hela fastigheten är 72,1 miljoner. Föreningens nuvarande lån är på 37,3 miljoner.

Om du vill ta del av beslutet i sin helhet – kontakta styrelsen via info(snabelA)brffriheten.se.